Perspectiefnota 2020-2023
De perspectiefnota heeft een hoofdstuk Sociaal Domein. Dit hoofdstuk omvat de hoofdlijnen van de notitie ‘Uitkomsten verkenning leidende principes en maatregelen transformatie en ombuigingen sociaal domein’. Het college heeft besloten om deze notitie, na de openbaarmaking van de perspectiefnota, onderdeel uit te laten maken van de perspectiefnota. Voor de notitie en een oplegger bij deze notitie wordt u verwezen naar het raadsinformatiesysteem , vergadering van 4 juli 2019 die op 18 juli 2019 is voortgezet.